[VZW][7.0] XT1650-01 Verzion 定制 NCLS25.86-11-4-6-5 官方固件

固件信息
文件名: XT1650-01_GRIFFIN_VERIZON_NCLS25.86-11-4-6-5_cid2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
SHA1 校验码: DEA3C92EFBD0432551C31DAFA5AAEA295EA4D5ED
适用机型: Motorola XT1650-01 Verizon CUST
CID 区域: 美国 VZW 0x0002
Android 版本: Android Nougat™ 7.0
固件版本号: NCLS25.86-11-4-6-5
高通版本: LA.UM.5.5.r1-00900-8x96.0
基带版本: M8996_1236.50.01.124R
FSG 版本: FSG-8996-01.125.01
BL 版本: 0x91.06(MBM-NG-V91.06-0-gd081b7e)
GPT 版本: 06
编译日期: Thu Feb 9 23:24:20 CST 2017
编译指纹: motorola/griffin_verizon/griffin:7.0/NCLS25.86-11-4-6-5/5:user/release-keys
备注信息: 不建议刷入 BL 和分区表。
下载地址
百度云网盘:

链接: https://pan.baidu.com/s/1c1HPi2c 密码: 867j

转载请注明本文出处(汐梦社区)及作者。

救心啊·····真的太需要了······

问题已经解决·····Z FORCE满血复活········感谢尘大······

怎么刷,用刷机命令还是RSD