【RETEU】XT1092 欧洲零售 MPES24.49-18-7 固件

固件信息
文件名: XT1092_VICTARA_RETEU_6.0_MPES24.49-18-7_cid7_CFC.xml.zip
MD5校验码: 2887DCB1493F0C698A7CF07D51FA85574A406CC2
适用机型: Motorola XT1092 EU RETAIL
CID区域: 欧洲 RETEU 0x0007
Android 版本: Android Marshmallow™ 6.0
固件版本号: MPES24.49-18-7
Blur版本: Blur_Version.24.221.7.victara_reteu.reteuall.en.EU
高通版本: AU_LINUX_ANDROID_LNX.LA.3.5.1_RB1.04.04.02.048.045
基带版本: MSM8974BP_42352121.25.09.24R
FSG版本: FSG-8974-08.130
BL版本: MBM-NG-V61.00-0-g5147b20
GPT版本: 08
编译日期: Thu Sep 1 10:46:25 CDT 2016
建立指纹: motorola/victara_reteu/victara:6.0/MPES24.49-18-7/7:user/release-keys
备注信息: 不建议刷入BL和分区表。
下载地址
百度云网盘:

链接:http://pan.baidu.com/s/1nvg4RTR 密码:uclr

**转载请注明本文出处及作者。**